วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มิถุนายนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2พฤษภาคม-สิงหาคม2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •   การจัดการเรียนการสอน เรื่องเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม mapleประกอบ การเรียนการสอน
 •  การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคริตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา 2
 • การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่องสมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2กรกฏาคม- ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะของผู้ตัดสินฟุตบอล
 • โมเดลการสัมมนาบนเว็บตามหลักการสื่อสารแบบลอจิคอลเพื่อเสริมสร้างการคิดและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้เรียนในสถานบันอุดมศึกษา

 • สาเหตุและปัจัยการตั้งครรภ์ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบันฑิตศึกษา มรภ.สกลนคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 63  ตุลาคมคม –ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

 • การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

 • ปัจจัยเชื่อมโยงของความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าพาณิชย์อิเล็กทอรนิกส์

 • การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดสกลนครวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 25พฤษภาคม-สิงหาคม2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในการแข่งขันทางการตลาด
 • ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี
 • การประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
 • บางกอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: วิถีริมน้ำของชาวสยามจากมุมของชาวตะวันตกวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่  40 ฉบับที่  1มกราคม-มีนาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 •  การปรับปรุงrgbdslamสำหรับสิ่งแวดล้อมแบบพลวัตร

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล่องงอกพันธุ์หอมไชยา

 • กระบวนการตัดสินใจชื้อและการกำหนดปัจจัยการบริโภคที่มีอิทธิพลต่อการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 14 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ปฏิรูปกฎหมายพืชกระท่อม เพื่อสุขภาพภาวะของประชาชนและและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 • กระท่อม: สมุนไพรหรือยาเสพติด
 • การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านภาคใต้
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 3กันยายน-ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 • รูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัยในการรู้เท่าทันโฆษณาโทรทัศน์ 
 • การนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทยศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ปีที่  28 ฉบับที่  1มกราคม-เมษายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ภาวะผู้นำตนเอง: แนวคิดการพัฒนาความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
 • การบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการจัดการภูมิวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ความสุขใจของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มกราคม –มีนาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ
 • อ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ 
 •  แลหลังหลักสูตรระดับประถมศึกษา: เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนอ่านเขียนในปัจจุบันอาหารและยา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • วิเคราะห์การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 • กาพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงจากากรใช้ยาในประเทศไทย: กรณีศึกษาพาราเซตามอล

 • ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการผลิตอาหาร กลุ่ม SMEsสู่สากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น