วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เดิอนสิงหาคมจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ปี่ใน: บทบาทในวงปี่พาทย์
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ
 • การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1
 •  ความคาดหวังของผู้เพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพื่อประกวดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพกลุ่มสรีนครินทร์วิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก สาขามนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย: ความเป็นไปได้ของการนำระบบโควตาผู้หญิงในการเมืองมาใช้ในสังคมไทย
 • ตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครวัฒนธรรม  ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ประโคมย่ำยาม ห่วงทำนองประกอบพระอิสริยยศ
 •  ก่องข้าวดอก จักตอกเส้นสายสู่งานศิลป์
 • ตำนานสงกรานต์ ก่อนการเคลื่อนผ่านของวันเวลา
 • งัดให้ลอย ตีให้พุ่ง หึ่มให้ดัง สนุกสนานกลางแจ้งกับไม้หึ่ม
 • ภาษามลาบรี
 • สลากย้อม สืบสานประเพณีแห่งศรัทธาของชาวยองวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  ปีที่ 13  ฉบับที่  4 เมษายน - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ เพื่อการสื่อสาร
 • การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อการตลาดท่องเที่ยว
วิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจสังกัดกองบัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • อัตลักษณ์ของดิจิทัลเนทีฟในโลกออนไลน์
 • ปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการลูกค้า กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • ทุนทางสังคม: ปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยืน

 •  การศึกษาอัตราส่วนของผงสีธรรมชาติสำหรับการพิมพ์ระบบสกรีนบนวัสดุประเภทผ้า

 •  การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากใบมะม่วงหิมพานต์
 • การคิดอนาคตเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์


มณีบูรพา  ปีที่ 10 ฉบับที่ 43เมษายน-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  หยุด ช้างป่า ณ คูกั้นช้างที่สอยดาว
 •  พืชอาหารช้างป่าในผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดประชากรช้างในผืนป่ารอยต่อ
 • คุณค่าของสัตว์ป่ากับป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
 • โมกสิริกิติ์   wrightia sirikitiae…ราชะนีแห่งป่าเขาชะเมา-เขาวงสาบเสือสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา

 • พระราชาให้ศิลปะเกิดใหม่

 •  ทำไมบรรดาผู้นำจึงโกหก

 • พัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยของไทย: การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและสื่อการวิจารณ์ จากมุขปาฐะผ่านสิ่งพิมพ์สู่อินเทอร์เน็ต 
 • การเปลี่ยนแปลงบทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาในการสื่อสาร


ข้าวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 59เมษายน - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • หลายสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ข้าวไทยยังเหมือนเดิม
 • ข้าวหอมแดงข้าวสามัญประจำบ้านปลูกได้ตลอดทั้งปี ดีต่อสุขภาพ
 • แนวนโยบายการวิจัยข้าวไทย
 •  หยง คนกลางวงการข้าวในสถานการณ์ที่อยู่ยากญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม 2559
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ส่งนโนบายการศึกษาญี่ปุ่น
 • กลยุทธ์การอ่านของผู้รียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความสามารถต่างกัน
 
 
 
 
 
 
 • ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นกับบทบาทในการพัฒนา: บทเรียน 
 • ความสำเร็จ และแนวทางในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น