วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

กันยายนสงขลานครินทร์ บับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 256ฃ
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ทวิวัจน์ข้ามชาติ: กรณีศึกษาเชิงอัตชีวประวัติทางวิชาการ
 •  ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารการกินสมัยอยุธยา
 •  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสภาอาจารย์ของคณาจารย์
 •  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 •  ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารการกินสมัยอยุธยา

 


ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น  ปีที่13 ฉบับที่ 13 / 2559
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  หลวงพ่อโสธร มหัศจรรย์ พระแห่งลำน้ำบางปะกง
 •  วัฒนธรรมนำชาติ: มิติทางศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ ?
 •  พุทธปรัชญาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
วิทยาศาสตร์ มศว  ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • วิธีการเบื้องต้นในการหาจุดตรึงของฟังก์ซันต่อเนื่อง
 •  การสำรวจผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศไทย
 • ทฤษฎีบททเมเนเลอัสและทฤษฎีบทเชวากับบทบาทของการพิสูจน์
 •  สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท: ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมเกษตรพระจอมเกล้า  ปีที่ 35 ฉบับที่  2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  การคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่มีศักยภาพเพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ
 •  ผลของKinetinและIAAต่อการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระจากพรรณไม้น้ำพรมมิ
 •  การวิเคราะห์โครงสร้างและหนังที่เชิงระบบนิเวศของปลาผิวน้ำในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ. 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 •  พื้นที่สาธารณะและการผลิตพื้นที่: ความหมายใหม่ของความสัมพันธ์ทางสังคม
 •   การประมวลและการวิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ปีที่ 17 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  แนวคิดการหล่อหลอมเด็กต่างวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกัน
 •  การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ
 •  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมสัจนิยม (มหัศจรรย์ ?) ใน  ทุนนิยมใหม่
 •  การพัฒนาเกมประกอบการเรียนรู้เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา  ปีที่  28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21
 •  การพัฒนาหน้าที่การบริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้และบูรณาการ
 •  การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์
สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1มกราคม-เมษายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการตัดสิ้นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในฉะเชิงเทรา
 •  แนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจร้านหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร
 •  ปัจจัยที่มีผลทำให้เจนเนอเรชั่นวายตัดสินใจเปลี่ยนงาน
 •  ทัศนะของพนักงานรุ่นใหม่ต่อองค์กรทางเลือก

 
  


ศิลปากรปีที่ 60 ฉบับที่ 3พฤษภาคม-มิถุนายน2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  พระปฐมบรมราชโองการ กับ พระราชโองการปฏิสันถารแตกต่างกันอย่างไร
 •  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรกับงานจดหมายเหตุแห่งชาติ
 •  โขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
 •  พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าว


วิจิตรศิลป์ ปีที่ 8 ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  นอยซ์กับการปฏิวัติเชิงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี
 • แนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภทกระเป๋าจากเศษผ้า:กรณีศึกษา ผ้าทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 •  วิเคราะห์ตำนานมูลศาสนา ฉบับวัดสวนดอก
 •  วิถีการดำรงอยู่ของการขับขานกะโลก