วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดือนตุลาคม


อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ความสำคัญ และบทบาทของโกษาธิบดี เสนาบดีกรมพระคลังในด้านการเมืองปกครองในสมัยอยุธยา: ศึกษาจากกฎหมายตราสามดวง
 • ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร
 • การดัดแปลงนวนิยายเรื่อง รอยไหม เป็นบทละครโทรทัศน์


นโยบายพลังงาน ปีที่ - ฉบับที่120 มิถุนายน-กรกฏาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
 • การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เต็มรูปแบบ
 • การซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังประเทศมาเลเซียผ่านระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย

 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
 • การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา

 วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม- กันยายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย

เทคนิคเรสพอนซิฟ
 • การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจข้อเท็จจริงในระบบผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
 • ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน
 • การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย

 ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่17 มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • กาพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 4
 • บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 • ผู้สื่อข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร

 วัฒนธรรม ปีที่ 56 ฉบับที่ 3กรกฏาคม-กันยายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • กำเนิดศิลปาชีพ
 • แคน เสียงของลมหายใจและจิตวิญญาณลูกอีสาน
 • หัวโขน ศิลปะชั้นสูงแห่งอุษาคเนย์
 • สายพิรุณแห่งศรัทธาพิธีกรรมขอฝนของคนไทย
 • สำเภา-กำปั้น นาวาแห่งย่านสมุทรอุษาคเนย์

 วิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การบริหารโดยการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ
 • บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ
 • กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0
 • จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ
 • ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์การโดยใช้หลักพรมวิหาร 4

 ห้องสมุด T.L.A BULLETIN  ปีที่ 61 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนสุดสร้างสรรค์ในประเทศไทย
 • ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ


วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 11 ฉบับ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • บทบาทของสถาบันวัดในการพัฒนาชุมชน
 • แนวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพพลเมือง
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานแพร่เสียงแพรภาพ และการจัดเก็บค่าตอบแทน

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 12 ฉบับที่ 39 มกราคม-มีนาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • คำสั่งไม่ฟ้องถ่วงดุลได้ด้วยใคร
 • การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน

ประเทศไทย