วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เดือนพฤศจิกายนญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • กำเนิดและพัฒนาการมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

 • ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย

 • การศึกษาการใช้แบบฝึก Task-induced Involvement Load ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำคำศัพท์ใหม่ของผู้เรียนภาญี่ปุ่นระดับต้นข้าวไทย  ปีที่ 10 ฉบับที่ 60กรกฏาคม-กันยายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • ยกชั้นเกษตรอินทรีย์ตั้งธงเดินหน้า วาระแห่งชาติ
 • อนาคตราคาข้าวไทยที่สดใส

 • เส้นทางสู่ตลาดกลางค้าข้าว...ในเงาสลัว

 • ไรซ์เบอร์รี่ข้าวดีที่น่าสนใจบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 14  ฉบับที่ 26มกราคม - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 •  การประเมินความต้องการจำเป็นทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

 •  การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บิหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่างเกษตร  ปีที่ 33 ฉบับที่ 3กันยายน - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
- ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด
- การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ระบาดในฟาร์มปลานิลโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลที
- การพัฒนามาสก์ใต้ตาที่มีสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรการจัดการสมัยใหม่  ปีที่ 15 ฉบับที่  1มกราคม - มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  คุณภาพการบริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 •  สมการโครงสร้างของทักษะผู้บริหารงานจัดซื้อต่อความสัมพันธ์ของผู้ซื้อกับผู้ขาย
 • การมอบอำนาจบุคลากร: เครื่องมือทางการบริหารของผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
 •  กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นถัดไป
 • การรับรู้ภาพลักษณ์เกาะสมุยสีเขียววิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3กรกฏาคม - กันยายน  2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การประมาณค่าปริมาณฝนสูงสุดที่เป็นไปได้ของประเทศไทยด้วยวิธีทางสถิติ
 •  ผลของอุณหภูมิบ่มต่อกำลังของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าถ่านหิน
 •  การใช้ประโยชน์ของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าก้นเตาจีโอพอลิเมอร์: การศึกษาสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางแร่ และโครงสร้างทางโมเลกุลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 40ฉบับที่ 3กรกฏาคม–กันยายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักการ และทางเลือกในการดำเนินงาน
 • การประเมินผลโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
 • ยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม
 •  เจตคติในการรักนวลสงวนตัวของนักศึกษาหญิงบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปีที่ 14 ฉบับที่  65เมษายน – มิถุนายน2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 •  ห้องเรียนกลับด้านการคิดวิเคราะห์

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป

 • การพัฒนารูปแบบการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาครัฐในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

 • การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ใช้สมองเป็นบานระดับประถมศึกษาวิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 30 ฉบับที่ 101กรกฏาคม-กันยายน  2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การปรับปรุงผิวของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนขั้นตอนเดียว

 • การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแสงแบบท่ออเนกประสงค์สำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไปรูลิน่า

 •  อิทธิพลของปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อสมบัติการหายใจผ่านของปูนหมักในการบูรณะโบราณสถานวิชาการปีที่ 20ฉบับที่ 2เมษายน-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ต้องเริ่มที่บ้าน สู่ โรงเรียน

 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 • การประเมินขณะเรียนรู้: กระบวนการเรียนรู้จากการประเมิน

 • สื่อ/นวัตกรรมสร้างสรรค์...เพื่อสรรสร้างนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้