วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เดือนธันวาคมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายจำนำข้าว: กรณีศึกษาในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
 • รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของผู้ซื้อสิทธิแฟรนไซส์ในธุรกิจ
          แฟรนไซส์ไทยประเภทอาหาร
 • ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ 2 รูปแบบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์  ปีที่ 11 ฉบับที่  2พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน
 • การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  4-5 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอันเนื่องจากพระราชดำริ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1มกราคม-มีนาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่
 • บทความเฉลิมพระเกียรติจักรีวงศ์ทรงยศแห่งสยาม
 • ทุนการศึกษาพระราชทานสร้างชีวิต สร้างอนาคต
 • จากยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาฯ ฉบับใหม่: ต้นทางความสำเร็จที่ท้าทายวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 •  การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด

 • ระดับอุณหภูมิความร้อนในการควบคุมแมลงศัตรูสมุนไพรอบแห้ง

 • การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของไถดินดานชนิดสั่นที่ขา 1 ขาราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 •  บทบาทของการจัดการความรู้กับการพัฒนาการหยั่งรู้เชิงกลยุทธ์

 • การวิจัยพัฒนารูปแบบทางสังคมศาสตร์และการศึกษา

 • ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาครูวัฒนธรรม  ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 ตุลาคมคม-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • สะล้อ ซอ ปิน คนตรีพื้นบ้านเมืองน่าน

 • แพรวา เส้นสายลายผ้าสะท้อนตัวตน

 • ภาษามานิ (ซาไก)

 • รถอีแต๋นแรงบันดาลใจจากท้องทุ่งกสิกรรม

 • หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งบ้านอรัญญิกสงขลานครินทร์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากต่อปากของร้านอาหารบนเฟซบุ๊ก
 • การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อความตายของจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโครงการอาสาข้างเตียงวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่  9 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  การพัฒนาความสารถด้านการเขียนเชิงเปรียบเทียบ ด้วยกิจกรรมการสอนตามกระบวนการอรรถฐาน สำหรับนักศึกษาระกับปริญญาตี
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ฟ้า อบก. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  เซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล พลังงานไฟฟ้าสายสีเขียว
 •  แผนที่นำสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำในทศวรรษหน้า
 • ความจริงเกี่ยวกับถุงพลาสติก
 • food Milesอาหารใกล้บ้าน ลดโลกร้อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น