วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

เดือนมกราคมบริหารธุรกิจศรีนครินทวิโรฒ ปีที่  8 ฉบับที่ 2กรกฏาคม–ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • อัตลักษณ์ชากังราวจากเมืองประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเพมหานคร

 • การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปีที่ 13 ฉบับที่ ประจำปี 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การออกแบบวงจรคูณสัญญาแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง

 • การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็วจากเปลือกหอยทราย

 • การเพิ่มประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยีวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ ม. สวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 • เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักศึกษาไทย
 • สอนเด็กทำโครงการ สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (PBL-CAR)

 •  การพัฒนาแบบวัดปัญหาพฤติกรรมเด็กระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2เมษายน- มิถุนายน 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ท่องแดนปากพนัง

 • ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

 • น้ำพระทัยสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่สากล

 • โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมรรมศาสตร์

ปีที่ 25 ฉบับที่ 6พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • พฤติกรรมการเลือกคู่ตามตัวเมียตัวอื่น

 • การเปรียบเทียบความแกร่งของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

 • การพัฒนาเครื่องโคลด์เวเปอร์อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์

 • ลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวที่ตอบสนองต่อสภาวะความเค็ม

 • การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธ์กรรมของกระท้อนด้วยเครื่องหมายสก๊อตENERGY Plusปีที่ - ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 •  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือแหล่งกระแสไฟฟ้าหลักหล่อเลี้ยงคนไทย

 • ท่องดินแดนภาคกลาง-ภาคตะวันออก บอกต่อ ภูมิภาคแห่งพลังงานทดแทน

 • โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดแห่งแรกในประเทศไทยผาสุก  ปีที่ 40 ฉบับที่ 193 กันยายน-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • เชวงเรือโบราณ

 • ทวารบาล พุทธศิลป์แห่งบานประตู

 • จาก อำแดง ถึง นาง และ นางสาว

 • เยาวชนในวันนี้ 127 ปี ถนนอันเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตจริงไหมในแผนการศึกษาชาติ 2560-2579

 •  แนวทางการศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

 • ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ

 • การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้รูปแบบ CSRวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

 • เศรษฐศาสตร์ความสุข

 • การพัฒนาระบบแนะนำส่วนบุคคลโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบคัดกรองผู้ใช้ร่วมกับแบบคัดกรองสิ่งของร่วม

 • อัตลักษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตรีในประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการวิจัย  ปีที่ 8 ฉบับที่  2พฤษภาคม –สิงหาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 •  การกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทบนอินเทอร์เน็ต

 • คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 •    สมดุลชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น