วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 25560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การเรียนรู้รูปแบบมีส่วนร่วม

 •  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A

 • สภาพและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดกรเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21


วนศาสตร์  ปีที่ 27 ฉบับที่ 4ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสายต้นต่างๆในประเทศไทย

 • การตลาดและวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี

 • การคิดเห็นของราษฎรต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่าโดยการขุดคู บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาหารและยา  ปีที่ 9 ฉบับที่  18กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา
 • ผลระยะยาวของยา

 • การศึกษาคุณภาพเครื่องผสมสมุนไพรของ เขตสุขภาพที่ 9
 


  


 • การติดตามเฝ้าระวังสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ( NPS NewPsychoactive Substances)วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีที่ 27 ฉบับที่ 4ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา
 • การแยกวิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ

 • การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง

 • การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติบนทางหลวงในประเทศไทย
  • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 9 ฉบับที่  18กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง

 • การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชีและแจกแจงเลวี่

 •   การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้า ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสายละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสีรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 9

 ฉบับที่ 18 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย

 • ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มนประเทศไทย
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
 

ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 3กันยายน-ธันวาคม 2560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD

 • ผลของการปรึกษากลุ่มโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อเจตคติและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน
 • การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้แนวคิด เรื่อง พาราโบลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่  20 ฉบับที่ 2กรกฏาคม-ธันวาคม 256

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้สื่อที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส

 • การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตพรุนโดยใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพเป็นส่วนผสม

 • สมบัติของยางธรรมชาติที่มีซิลิกาจากแกลบข้ามเคลือบพอลิเอทิลีนเป็นสารตัวเดิม
 • การผลิตแผ่นกันความร้อนจากเศษฉลากเครื่องดื่มผสมเส้นใยชานอ้อย


ปาริชาติ  ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

ตัวอย่างเนื้อหา

 • การวิเคราะห์มาตรการไม่เอาโทษทางอาญามาใช้พัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย

 • ภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
 •  แนวทางการใช้วิธีการทางทางสถิติสำหรับการวิจัยของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ศิลปกรรมบูรพา  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มิถุนายน-พฤศจิกายน 25560

ตัวอย่างเนื้อหา

 • ภูมิปัญญาเครื่องทองโบราณ: ช่างทอง จังหวัดชลบุรี

 • หีบห่อขนมข้าวต้มลูกโยน...ความเหมือนและต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

 • การศึกษาพัฒนาการทางรูปแบบและการนำเสนอภาพสตรีเปลือยในงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก  เทพธิดาวีนัสในห้วงนิทรารมย์ของ จอร์โจแน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น