วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

เมษายนมนุษยและสังคมศาสตร์ ม.รังสิต  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม  - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) วิชาภาษาวรรณคดี 
            (THA 234)
 • อุปลักษณ์ธรรมชาติแสดงเวลาในภาษาไทยถิ่นเหนือ
 • เรื่อ: ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและบาบาท ในสังคมไทยภาคกลางวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  พฤษภาคมคม –สิงหาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4M ‘s เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาจังหวัดอุดรธานีวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฏาคม - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ประสิทธิผลของต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอในวัยรุ่น
 • การพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากรท่าอากาศสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
           ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศึกษาศาสตร์
 •  การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1(37) กรกฏาคม  - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
 • น้ำท่วมคือสงครามและประชาชนคือเหยื่อ: มโนทัศน์ที่สะท้อนจากพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย
 •  การดำรงอัตลักษณ์ชาวไทยพวนของบ้านดงโฮมสเตย์ผ่านบริบทการท่องที่ยวสร้างสรรค์อย่างยืน


การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 40 ฉบับที่ 4ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
 • การพัฒนาครัวเรือนไทยอนามัยสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง
 • ปัจจัยด้านการยศาสตร์และผลกระทบต่อสุขภาพ จากพฤติกรรมการใช้สมาร์ดโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
อักษรศาสตร์  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • อิทธิพลทางสุนทรียศาสตร์ของคิวบิสม์ที่มีต่อศิลปะยุคหลังสมัยใหม่

 • แฟชั่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมธรรมของฝรั่งเศสในทศวรรษ ๑๙๖๐

 • กลวิธีทางภาษาในพาดหัวข่าวเพื่อชวนให้อ่านของข่าวออนไลน์

 • ๑๐๐ ปีการปฏิวัติรัสเซีย (๑๙๑๗-๒๐๑๗)สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์แลมนุษยศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3กันยายน  - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา

 • ในนามแห่งอัตลักษณ์: อิสลามมลายูปาตานี

 • สหภาพยุโรป; การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหรือสหภาพทางการเมืองและความเข้าใจในเรื่องกระบวนการตัดสินใจของอียู

 • การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นข่าว TPA Newsปีที่ 22 ฉบับที่ 255มีนาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  8 วิธีกระตุ้นตัวเองตลอด
 • ปัญหาการตรวจหา สารเสพติดในสถานประกอบการ
 •  ติวเตอร์รุ่นใหม่ ผ่านสมาร์ทโฟน
 • ระบบ 5ส... รองรับ 3Tsวิชาการ ป.ป.ช.  ปีที่ 10  ฉบับที่ 2 กรกฏาคม– ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  ความท้าทายของงานปราบปรามการทุจริต
 • การคอร์รัปชันกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ
 • แนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามการจุจริตเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคปัจจุบัน


ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม  - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • เมืองภูมิภาคเอเชียรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ป่าไม้กับแบบจำจองสภาพภูมิอากาศ
 • หาดใหญ่เมืองต้นแบบในการรับมือและปรับตัวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น