วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พฤษภาคมบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการโดยใช้แบบจำลองCAPM
 • การพัฒนาเกณฑ์ปกติของแบบวัดพหุมิติความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ มศว  ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • หลักการพัฒนาชุดตรวจแบบแถบสีชนิดรู้ผลเร็วและแนวทางการปรับปรุง
 • ผลของอุณหภูมิบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าระบบแสง
 • การผลิตวัสดุปิดแผลยับยั้งเชื้อจุลชีพจากไฮโดเจลชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมธรรมศาสตร์  ปีที่ 36 ฉบับที่  3  กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • กลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแสดงความไม่พอใจ
 • ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กร
 • ความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตสีเขียวของผู้บริโภคกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งล้อมข่าว TPAnews ปีที่ 22 ฉบับที่ 256 เมษายน  พ.ศ. 2561
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  เมื่อกู้ ไม่ผ่าน ริบเงินมัดจำได้หรือไม่
 • 10 สิ่งที่ควรเข้าใจ ก่อนไปทำการตลาด
 • จงเข้าใจการตลาด...ก่อนลงมือทำการตลาด
 • ท้าวทองกีบม้าอีแกตแม๊กกาซีน  (EGAMagzine) ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • FSRU ทางเลือกใหม่สำหรับเชื้อเพลิงนำเข้าเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย
 • แม้เมืองท่องเที่ยวอันดับ1 บาหลี ยังใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมิติใหม่การบริหารระบบไฟฟ้า กฟผ.
 • สวมใส่อย่างมีสไตล์สวยได้ไม่ต้องรีดนโยบายการขนส่งและจราจร   ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
ตัวอย่างเนื้อหา
 • องค์กรไร้กระดาษ
 • ทำไมเรียก ทุ่งใหญ่เรศวร
 • อายุยางรถยนต์ สัญญาณเตือนควรเปลี่ยนยางเมื่อไหร่
 • โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางการรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟวิชาการเกษตร  ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2560
ตัวอย่างเนื้อหา
 • ความหลากหลายของชนิดไรศัตรูมันสำปะหลังในประเทศไทย
 • การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์อัญชันที่ให้ผลผลิตและปริมาณแอนโทไซยานินสูง
 • ผลของราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคจุดสีน้ำตาลของ
ส้มโอ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานผลหม่อนในจังหวัดน่านสำนักงาน ป.ป.ส.  ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
ตัวอย่างเนื้อหา
 • มาตรการควบคุม กัญชง
 • วรรณกรรมกับความจริง น้ำพุ ๒๕๖๐
 • เด็กเล็กกับการเสพสื่อ
 • NPS สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่อาหารและยา  ปีที่ 25 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2561
ตัวอย่างเนื้อหา
 • เปิดประตูสู่ อย. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการนำหรือส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • โกรทแฟคเตอร์  (Growth factor) กับความงาม
 • การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองที่จำหน่ายในประเทศไทย
 • ภาพรวมเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง: ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดเซลล์ที่มีตัวรับแบบไคเมอริก


วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร์  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์  2561
ตัวอย่างเนื้อหา
 •  อิทธิพลของลานีญาที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบภาวะความเท่ากันของความแปรปวนสำหรับสามประชากร ภายใต้ค่ากลางที่ปรับแก้ ในกรณีการแจกแจงสมมาตร